Programming Practice

寫一個C 言的程式讀入五個浮點數的變數 áañ, ábñ, ácñ, ár1ñ, ár2ñ 的值其中,áañ, ábñ, ácñ 為一元二次方程式 ax2+bx+c=0 的係數 (coefficient)ár1ñ ár2ñ 為這個方程式的兩個根 (root)。在讀入這五個變數後,測試 ár1ñ ár2ñ 是否為這個方程式的根。若是正確,寫出以下的句子:

ár1ñ and ár2ñ are the roots of equation áañ x**2 + ábñ x + ácñ = 0.

若是錯誤,寫出以下的句子:

ár1ñ and ár2ñ are not the roots of equation áañ x**2 + ábñ x + ácñ = 0.